Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BALENO

www.baleno.com.pl

§1 Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Całkowita Wartość Zamówienia – suma Cen za Towary lub Usługi oraz kosztów dodatkowych, w tym kosztów związanych z dostawą i metodą płatności, widoczna w Koszyku jako pozycja „DO ZAPŁATY”.

Cena – oznacza cenę sprzedaży za dany Towar lub Usługę, określona w walucie PLN lub w innej walucie.

Dni robocze- dni tygodnia z wyjątkiem soboty, niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. TORPOL może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu Internetowego.

Klient – Użytkownik, będący osobą fizyczną lub Przedsiębiorcą Indywidualnym oraz Użytkownik będący lub działający w imieniu osoby prawnej lub osoby, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów lub usług w Sklepie Internetowym, niezwiązanego bezpośrednio
z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto- uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu Internetowego (usługa), dzięki której Użytkownik może założyć swoje indywidualne Konto, na którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika za jego zgodą. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu/adresu mailowego i hasła. Klient loguje się na swoje Konto
po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień.

Koszyk – podstrona Strony Internetowej, umożliwiająca podgląd wybranych przez Klienta Towarów i Usług, Całkowitej Wartości Zamówienia a także wybór opcji dostawy, metody płatności, kraju wysyłki
oraz wprowadzenia kuponu rabatowego.

Newsletter – usługa TORPOL polegająca na wysyłaniu Klientom,
za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną, o której mowa w art. 5564 kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że ta umowa nie posiada dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacja – Zgłoszenie Klienta dokonane na warunkach wskazanych w Regulaminie, zawierające zastrzeżenia co do realizacji Zamówienia,
w tym zawierające wskazanie wad Towaru lub Usług.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument, wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

Sklep internetowy – strona internetowa sklepu TORPOL, dostępna pod adresem: www.baleno.com.pl.

Towar – ogół oferowanych przez TORPOL produktów w Sklepie Internetowym.

Usługi- ogół oferowanych przez TORPOL produktów w Sklepie Internetowym.

TORPOL- Podmiot oferujący sprzedaż Towaru i Usług za pomocą Sklepu Internetowego oraz prowadzący Sklep Internetowy. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Torpol spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-855) przy ul. Wały Piastowskie 1, KRS nr 0000039221, NIP 5830017529, REGON 001294558, o kapitale zakładowym 83.350 zł[SN1] .

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.

Zamówienie – ogół czynności Klienta stanowiący ofertę, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży
z TORPOL na odległość, za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych metod wskazanych w Regulaminie; także formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający Towary jakie zamierza kupić Klient
oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy.

§2 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności:

a. Informacje identyfikujące oraz dane kontaktowe TORPOL,

b. Rejestrację Kont Użytkowników w Sklepie Internetowym,

c. Sposób składania Zamówień, cenę oraz sposoby płatności
za Zamówienie,

d. Warunki oraz czas realizacji Zamówień,

e. Uprawnienia Klientów oraz TORPOL,

f. Przysługującą Klientom rękojmię i/lub gwarancję na Towary,

g. Procedurę reklamacyjną,

h. Prawo do rezygnacji z Zamówienia oraz odstąpienia od umowy

2. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Użytkowników obowiązuje zakaz prezentowania w Sklepie Internetowym treści niezgodnych z prawem.

4. TORPOL jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług w przypadku działania Użytkownika na szkodę TORPOL, Sklepu Internetowego lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa co najmniej przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do zablokowania. TORPOL zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do wybranych usług drogą elektroniczną.

§3 Towary

1. Towary oferowane w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. W sklepie internetowym znajdują się między innymi informacje
o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, ewentualnie informacja o orientacyjnej dostępności towaru.

2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny pomimo odmiennej informacji
w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

3. TORPOL zastrzega sobie prawo zmiany oferty Towarów i Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych
na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Wszelkie fotografie, wizualizacje, rysunki, opisy i inne materiały dotyczące Towaru, znajdujące się na Stronie Internetowej stanowią wyłączną własność TORPOL i z tego tytułu podlegają ochronie przewidzianej we właściwych przepisach prawa.

5. Kopiowanie, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek inne wykorzystywanie fotografii, wizualizacji, rysunków, opisów lub innych materiałów dotyczących Towarów bez zgody TORPOL stanowi naruszenie praw TORPOL, podlegających ochronie na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) lub innych przepisów prawa.

§4 Konto Użytkownika

1. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania Kont w Sklepie Internetowym.

2. Konto umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

a. podgląd danych Użytkownika przekazanych TORPOL niezbędnych do realizacji Zamówień oraz ich modyfikacji bez ingerencji TORPOL,

b. podgląd statusu realizacji Zamówień i historii Zamówień,

c. tworzenie ‘listy życzeń’

d. brak konieczności wprowadzania danych przy składaniu kolejnych Zamówień,

e. możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.[SN2]

3. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest darmowa. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie co najmniej wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracji w wersji elektronicznej, zaznaczonych znakiem „*”, dostępnego w Sklepie Internetowym pod zakładką „MOJE KONTO’ i pod zakładką ‘REJESTRACJA”, zapoznanie się z i akceptację Regulaminu Sklepu internetowego oraz polityką prywatności. W celu dokończenia procesu rejestracji Konta, konieczne jest potwierdzenie rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail, który Użytkownik podał w formularzu rejestracji.

Na informacje oznaczone znakiem „*”, o których mowa powyżej, składają się:

a. Adres e-mail,

b. Imię,

c. Nazwisko,

d. Numer telefonu,

e. Hasło (dwukrotnie),

f. Potwierdzenie informacji po zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz ich akceptacji poprzez zaznaczenie stosownej kratki.[SN3]

Każdy Użytkownik może dokonać rejestracji wyłącznie jednego Konta.
TORPOL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracji. Wszelkie dane kontaktowe podawane są przez Użytkownika na jego odpowiedzialność.
Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej i usunąć Konto. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się z TORPOL poprzez jeden ze sposobów wpisanych
w sekcji ‘Kontakt’.

§5 Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane poprzez:

a. stronę internetową Sklepu www.baleno.com.pl,

b. drogą mailową na adres email: sklep@baleno.com.pl, poprzez podanie danych dotyczących przedmiotu, w tym
nr identyfikacyjnego Towaru adresu do wysyłki oraz udzielenie dodatkowych informacji, o które poprosi przedstawiciel TORPOL;

c. telefonicznie pod numerem +48 58 694 98 00 [SN4] poprzez podanie informacji, o które poprosi przedstawiciel TORPOL.

2. Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym nie wymaga zakładania Konta.

3. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne konkretne informacje.

4. Po wybraniu przez Klienta Towaru lub Usługi oraz określeniu jego właściwości, wskazanych w ust. 3 powyżej, należy kliknąć link
„DO KOSZYKA”.

Klient posiada podgląd Koszyka, poprzez interaktywny link znajdujący się w prawym górnym rogu Strony. W celu przejścia do podstrony Koszyka, Klient powinien kliknąć przycisk „ZOBACZ KOSZYK”.
Po wybraniu opcji „ZOBACZ KOSZYK”, następuje przeniesienie do podstrony koszyka, pokazującej jego zawartość oraz zawierającej dwa linki:

a. „KONTYNUUJ ZAKUPY”, którego kliknięcie umożliwia klientowi powrót do przeglądania Towarów na stronie internetowej Sklepu,

b. „KASA”, którego kliknięcie umożliwia Klientowi kontynuowanie procesu składania Zamówienia.[SN5] Link „KASA” dostępny jest również po kliknięciu na podgląd Koszyka.

7. „Po wybraniu opcji „KASA”, jeżeli Klient jest zalogowany, następuje przeniesienie do kroku „SZCZEGÓŁY DOSTAWY” umożliwiającej Klientowi wybór istniejącego adresu lub wprowadzenie nowego adresu dla dostawy Towarów.[SN6]

8. „Po wybraniu opcji „KASA”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do podstrony zawierającej:

a. część „NOWY KLIENT”, wraz z linkami:

1. ‘Zarejestruj Konto’ którego kliknięcie umożliwia Klientowi rejestrację Konta, opisaną w § 4 powyżej, a następnie zalogowanie się do Konta i kontynuowanie procesu składania Zamówienia.

2. ‘Zakupy bez rejestracji” którego kliknięcie umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia bez rejestracji, po podaniu danych wskazanych w § 4 ust. 4 powyżej oraz co najmniej wszystkich obowiązkowych danych adresowych zaznaczonych znakiem „*” oraz:

· Ulicy i numeru mieszkania/budynku,[SN7]

· Miasta,

· Kodu pocztowego

· Kraju

· Regionu/województwa

b. „POWRACAJĄCY KLIENT”, zawierającego pola do zalogowania się przez Klienta do Konta i kontynuowanie procesu składania Zamówienia, bez potrzeby ponownego uzupełniania danych Klienta.

9. Klient może podać odrębny adres do dostawy w kroku 3 „SZCZEGÓŁY DOSTAWY”, jeśli adres ten ma być inny niż adres na fakturze.

10. W kolejnym kroku „METODY DOSTAWY” Klient dokonuje wyboru metody dostawy[SN8] i przechodzi do kroku „METODY PŁATNOŚCI[SN9] ”.

11. W kolejnym kroku Klient dokonuje wyboru metody płatności i przechodzi do kroku „PODSUMOWANIE I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA”.[SN10]

12. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY i PŁACĘ”.[SN11]

13. Po kliknięciu przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY i PŁACĘ” Klient przenoszony jest do podstrony umożliwiającej Klientowi dokonanie zapłaty za zamawiany Towar. [SN12] W przypadku jeśli Klient wybrał opcję płatności za pobraniem, zostanie od razu przeniesiony do podstrony potwierdzającej zakup Towaru.

14. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony do podstrony potwierdzającej zakup Towaru.[SN13]

15. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez TORPOL w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane przez TORPOL, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

16. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu kliknięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY i PłacęPŁACĘ”, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się
za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane, przy czym wybrane Towary i Usługi pozostają nadal w Koszyku. Po dokonaniu płatności Klient może odstąpić od umowy sprzedaży jedynie w przypadkach przewidzianych prawem lub opisanych w niniejszym Regulaminie.

17. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

18. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego TORPOL lub od dnia pozytywnej autoryzacji płatności
za Zamówienie, w zależności która z tych sytuacji nastąpi wcześniej. W przypadku opcji za pobraniem, czas realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu złożeniu Zamówienia

19. TORPOL może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

20. W przypadku braku danego Towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach TORPOL może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

§6 Newsletter

1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Internetowy Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do Newslettera” albo zapisując się poprzez zakładkę „Newsletter” w ramach Konta lub przy rejestracji Konta i zaznaczając opcję ‘tak’. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep Internetowy na podany przez Klienta adres e-mail.

2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu w/w umowy na adres mailowy sklep@baleno.com.pl

§7 Ceny

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego podawane są obok oferowanego Towaru lub Usługi, w złotych polskich oraz są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT. TORPOL dopuszcza możliwość prezentowania Ceny oraz płatności odmiennie wyłącznie dla transakcji międzynarodowych, w walucie kraju miejsca dokonywania płatności.

2. Po dokonaniu wyboru przez Klientów Towarów, w Koszyku możliwy jest podgląd Całkowitej Wartości Zamówienia za nabywany Towar.

3. Wybór metody dostawy skutkuje doliczeniem do Całkowitej Wartości Zamówienia kosztu dostawy, którego wysokość uzależniona
jest od wybranej formy dostawy, ilości Towaru i metody płatności.[SN14]

4. Postanowienia ust. 1 – 3 dotyczą zamówień na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku chęci wysyłki Towaru poza granicę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy skontaktować się z TORPOL pod jednym z adresów wskazanym w § 15 „Kontakt” Regulaminu.

5. TORPOL zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Towarów
do sprzedaży w cenach określonych przez TORPOL, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

§8 Płatności

1. W celu opłacenia Zamówienia, Klient ma możliwość wybrania sposobów płatności, wskazanego w podstronie „METODY PŁATNOŚCI”:

a. Płatność online z góry:

· za pośrednictwem platformy Przelewy24,

2. W przypadku wyboru jako formy płatności jednej z aktualnie dostępnych płatności online z góry, realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego Towar zostanie przekazany
do dostarczenia Klientowi.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.
z siedzibą w Poznaniu (Przelewy24)

4. TORPOL wystawi fakturę VAT lub paragon do każdego Zamówienia, zgodnie ze stosownymi przepisami. Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT dla Zamówienia. TORPOL nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

§9 Dostawa

1. Dostawa Towarów realizowana jest albo nieodpłatnie, za pośrednictwem wybranego przez dostawcę przewoźnika – firmy kurierskiej, na koszt Klienta. W przypadku zamówień, których wartość przekroczy wartość wskazaną na stronie Sklepu internetowego, TORPOL ponosi koszt przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polski,
o ile zostanie ona opłacona z góry.

2. Strona Internetowa umożliwia Klientowi wybór dostawy czy to za pośrednictwem firmy kurierskiej czy paczkomatu.

3. Jako adres dostawy może być wskazany wyłącznie adres w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostawa poza obszarami Europejskiego Obszaru Gospodarczego może się odbyć wyłącznie
po indywidualnym uzgodnieniu przez TORPOL i Klienta warunków sprzedaży i dostawy Towaru.

4. TORPOL może:

o pobrać jedną opłatę za przesyłkę kilku Towarów, jeżeli ze względu na wagę i wymiary przesyłki zawierającej kilka Towarów nie jest wymagana wyższa opłata za dostawę.

o W przypadku Zamówień obejmujących więcej niż jeden Towar, ustalić osobną opłatę dla każdego Towaru, jeżeli ze względu na wagę i wymiary przesyłki wymagane jest wysłanie każdego Towaru w osobnej przesyłce.

o Podzielić Zamówienie na co najmniej dwie części, z których każda będzie wymagała osobnej opłaty kosztów przesyłki, jeśli zamówione Towary z różnych kategorii mogą zostać podzielone,

o Jeśli będzie taka konieczność ustalić indywidualną
lub dodatkową opłatę za Towary ponadgabarytowe.

5. Przewidywana dostawa Towaru przez przewoźnika zależna
jest od miejsca docelowego dostawy. Średni czas dostawy przez przewoźnika wynosi 2 dni. Do czasu dostawy należy doliczyć czas przygotowania Towaru do wysyłki, który jest określony indywidualnie dla każdego Towaru. W przypadku złożenia Zamówienia obejmującego więcej niż jeden Towar, do czasu dostawy należy doliczyć najdłuższy ze wskazanych w Koszyku czasów przygotowania Towaru do wysyłki.

6. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku braków magazynowych Towaru oraz w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych do 14 dni.

7. TORPOL zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności
i sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który co najmniej jeden raz nie odebrał Zamówienia od dostawcy, co spowodowało zwrot przesyłki do TORPOL.

§10 Odpowiedzialność TORPOL

1. Przedmiotem sprzedaży są Towary nowe, bez wad, o ile odmienna informacja nie została podana przy danym produkcie. W przypadku wystąpienia wad produktów TORPOL ponosi odpowiedzialność
za wady.

2. TORPOL odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. W przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy Indywidualnego, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru nie może się zakończyć przed upływem okresu rękojmi.

3. TORPOL nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

4. Niektóre Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta, zgodnie z informacją zamieszczoną przy opisie Towaru. W celu skorzystania z gwarancji udzielonej przez producenta należy postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi
w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

5. Klient korzystający z uprawnień wynikających z gwarancji producenta może zgłosić roszczenie do serwisu gwarancyjnego wskazanego przez producenta i postępować zgodnie z jego zaleceniami lub dostarczyć Towar na adres wskazany przez TORPOL wraz z dowodem zakupu oraz dokumentem gwarancyjnym. Udział TORPOL w procesie korzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta, ogranicza się do ewentualnego pośredniczenia w dostawie reklamowanego Towaru.

§11 Reklamacje

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada Towaru (w tym niezgodność Towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu okresu wskazanego w § 10 ust. 2 Regulaminu.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że TORPOL niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na pozbawiony wad lub wadę usunie;

b. Odstąpić od umowy, chyba że wada nie ma charakteru istotnej lub TORPOL niezwłocznie wymieni Towar wadliwy
na pozbawiony wad lub wadę usunie;

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad na koszt TORPOL;

d. Żądać usunięcia wady na koszt TORPOL.

3. Ograniczenia wskazane w ust. 2 pkt a i b nie mają zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez TORPOL albo TORPOL nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad
lub usunięcia wady.

4. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, może zamiast zaproponowanego przez TORPOL usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez TORPOL.

5. TORPOL może odmówić żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad
lub usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, TORPOL może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad
lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty wykonania tego obowiązku przewyższają cenę Towaru.

6. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

7. W celu złożenia Reklamacji Towaru, w przypadku stwierdzenia, że Towar posiada wady, Klient dostarczy TORPOL na swój koszt wadliwy Towar, na adres korespondencyjny wskazany w § 15 „Kontakt” Umowy, wraz z dopiskiem „Reklamacja”. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

8. Przed wysłaniem TORPOL wadliwego Towaru, Klient zgłosi TORPOL reklamację, w drodze wiadomości email lub na piśmie, w której określi co najmniej:

a. dane pozwalające zidentyfikować Zamówienie, w tym imię
i nazwisko Klienta, numer identyfikujący Zamówienia, datę złożenia zamówienia i inne,

b. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

c. żądanie co do Towaru,

d. aktualne dane umożliwiające skontaktowanie się przez TORPOL z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji (adres
do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu).

9. TORPOL rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru na adres wskazany w § 15 „Kontakt” Regulaminu
i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, TORPOL niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub usunie wadę. W przypadku braku możliwości wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny Towaru, Klient otrzyma zwrot należności za wadliwy Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, TORPOL zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu także poniesione i wykazane dokumentami koszty dostarczenia wadliwego Towaru do TORPOL, przy czym koszty te nie mogą przekraczać niezbędnych i najtańszych kosztów dostawy Towaru danego typu. TORPOL dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej do TORPOL, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres
e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja, na koszt Klienta.

12. Odstąpienie od Umowy sprzedaży jest możliwe wyłącznie
w przypadku wady istotnej.

13. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym traci uprawnienia z tytułu rękojmi
w przypadku braku niezwłocznego zawiadomienia TORPOL o wadzie.

§12 Prawo Odstąpienia od Umowy

1. Zgodnie z art. 27 i art. 38a ustawy o prawach konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidzianych w przepisach w/w ustawy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa TORPOL jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

  • pocztą na adres wskazany w §15 „Kontakt” niniejszego Regulaminu,
  • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@baleno.com.pl,
  • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu,

Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny
i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na swój koszt na adres wskazany
w § 15 „Kontakt” niniejszego Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował TORPOL o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, TORPOL zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru
do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TORPOL), nie później niż 14 dni od dnia, w którym TORPOL została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. TORPOL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Towaru.

7. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku
ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za Towar.

8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,
nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb [np. Towar szyty na miarę];

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
do użycia [np. określone produkty spożywcze];

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [np. niektóre towary medyczne, kosmetyki].

§13 Ochrona danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz składania i realizowania Zamówień, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających
z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, TORPOL przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszystkie postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są
w zakładce „Polityka Prywatności”.

§14 Wymogi techniczne i oprogramowanie

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem Strony poprzez połączenie internetowe.

2. TORPOL dochowa starań, aby korzystanie ze Strony możliwe było
za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń. Jednakże, zaleca się korzystanie z aktualnych popularnych przeglądarek stron internetowych: Chrome, Opera, Firefox, Safari.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się
od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe działanie Strony Internetowej, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość stron Strony Internetowej lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie SPAMu, prowadzenie na Stronie Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i innej, niezgodnej z przeznaczeniem.

4. TORPOL dokłada wszelkich starań w celu prowadzenia Sklepu Internetowego TORPOL na możliwie najwyższym poziomie, jednakże nie jest wykluczone czasowe zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego w przypadku awarii, konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku
z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. Odpowiedzialność TORPOL za okoliczności związane z przerwami
w działaniu lub innymi zakłóceniami, wskazanymi przykładowo
w zdaniu poprzednim jest wyłączona w najdalszy dozwolony przez prawo sposób.

§15 Kontakt

Klient ma możliwość kontaktu z TORPOL w każdy z poniższych sposobów:

w drodze korespondencyjnej, pod adresem TORPOL spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rzemieślnicza 10, 83-300 Łapalice, Kartuzy.
telefonicznie pod numerem +48 58 694 98 00 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: (koszt wg. taryfy operatora),
poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@baleno.com.pl,
przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

§16 Postanowienia końcowe

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony oraz jest każdorazowo przekazywana Klientowi przy:

Rejestracji Konta,
Składaniu Zamówienia przez Klientów nie posiadających zarejestrowanego Konta.[SN15]
Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawa prawo konsumentów oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin został w swojej oryginalnej wersji sporządzony w języku polskim. Regulamin może być tłumaczony na inne języki, jednak nie mają one mocy tekstu autentycznego. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, wiążąca będzie wersja polska.

TORPOL zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia umieszczenia ich na Stronie, o ile nie zostało to określone w odmienny sposób przez TORPOL, przy czym zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. TORPOL dodatkowo poinformuje o zmianie Regulaminu w drodze elektronicznej Klientów posiadających Konto. Korzystanie z Usług lub Strony po umieszczeniu zmiany Regulaminu stanowi akceptację jego nowej treści.
W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest usunąć Konto i/lub zaprzestać korzystania ze Strony oraz Usług.

5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między TORPOL a Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej
i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, przy czym spory związane z umowami zawartymi między Sprzedawcą
a Klientami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi będą rozpatrywane przez właściwym rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2021 roku.

Zmiana: ………. 2021

Załącznik:

1. Wzór formularza zwrotu towaru/odstąpienia od umowy.

2. Wzór formularza reklamacyjnego.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje, kody rabatowe oraz informacje o najnowszych kolekcjach do Baleno.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0