Polityka Prywatności

§1 Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Torpol Sp. z. o. o. i Sklep internetowy danych osobowych Użytkowników, prawa przysługujące Użytkownikom oraz obowiązki Torpol Sp. z. o. o. jako Administratora danych.

2. Do niniejszej Polityki prywatności zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie Sklepu Internetowego TORPOL „shop.torpol.com”. Słowa odpowiadające definicjom zawartym w § 1 Regulaminie Sklepu internetowego „www.baleno.com.pl” należy rozumieć w sposób tam opisany, o ile rozpoczynają się od dużej litery.

 §2 Administrator danych

Administratorem danych Użytkowników jest TORPOL- Podmiot oferujący sprzedaż Towaru i Usług za pomocą Sklepu Internetowego oraz prowadzący Sklep Internetowy. Sklep Internetowy prowadzony jest przez TORPOL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-958) przy ul. Wały Piastowskie 1, KRS nr 0000039221, NIP 5830017529, REGON 001294558, o kapitale zakładowym 83.350 zł.

 §3 Cel przetwarzania

TORPOL przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Sklepu internetowego. Powyższe oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania Konta w Sklepie Internetowym przez Użytkownika,

– złożenia Zamówienia przez Klienta i zawarcia umowy o sprzedaż Towaru,

– realizacji Zamówienia, w tym jego dostawy,

– dokonania rozliczeń,

– korzystania przez Użytkownika z Usług, w tym Newslettera, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymanie Newslettera,

– korzystania przez Klienta z procedury reklamacji, o której mowa w § 10 Regulaminu,

– korzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 11 Regulaminu,

§4 Rodzaj przetwarzanych danych

TORPOL przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się na Stronie oraz korzystania z Usług:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– nazwa konta,

– telefon kontaktowy (dodatkowo)

– numer IP Użytkownika.

2. Składania Zamówień i Dostawy Towaru:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– nazwa konta,

– W przypadku osoby fizycznej – dane adresowe w postaci: ulicy i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj,

– W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i niezupełnej osoby prawnej (firmy) – dane adresowe w postaci: nazwy firmy, NIP, ulicy i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj,

– adres dostawy,

– numer IP Użytkownika.

3. Dane podawane przez Użytkownika podczas procedury reklamacji:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– nazwa konta,

– numer Zamówienia,

– datę złożenia zamówienia

– inne dane kontaktowe, w tym numer telefonu

 §5 Podstawa prawna przetwarzania

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i udostępnianie odbiorcom za jego uprzednią zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji Konta na Sklepie Internetowym.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie Konta w Sklepie Internetowym oraz ogranicza dostęp do składania Zamówień, dokonywania zakupów przez Sklep Internetowym oraz Usług.

4. W związku z przetwarzaniem przez TORPOL danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania lub wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Konto Użytkownika na Sklepie Internetowym zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez TORPOL. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Użytkownik posiada możliwość samodzielnego podglądu udzielonych zgód w zakładce „MOJE KONTO-MOJE ZGODY” oraz posiada możliwość samodzielnego usunięcia Konta w zakładce „MOJE KONTO-USUŃ KONTO”

2. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych spowoduje, że Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez TORPOL.

3. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych, zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym zostanie usunięte, a dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i udostępnianie przez TORPOL.

4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby TORPOL ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych, zarówno przez określony czas oraz w określonym zakresie, a TORPOL będzie zobowiązany zachować się zgodnie z żądaniem Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby TORPOL poprawił lub sprostował dane osobowe Użytkownika. Użytkownik posiada możliwość samodzielnego poprawienia lub sprostowania swoich danych w zakładce „MOJE KONTO-ZMIEŃ MOJE DANE”.

6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, aby TORPOL przekazał posiadane dane Użytkownika do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z TORPOL przez adres e-mail podany w § 7 poniżej, podając nazwę i adres podmiotu, do którego TORPOL ma przekazać dane osobowe Użytkownika oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od TORPOL informacji o zakresie przetwarzania przez TORPOL danych osobowych Użytkownika.

5. TORPOL ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez TORPOL działaniach.

 §6 Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są do czasu usunięcia Konta Użytkownika. Usunięcie konta może nastąpić przez Użytkownika, a także w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.

2. Po usunięciu Konta, TORPOL i Sklep Internetowy pozostawią wyłącznie informacje dozwolone przez prawo.

§7 Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik może zgłaszać do TORPOL za pomocą wiadomości e-mail na adres: rodo@torpol.com

§8 Powierzenie przetwarzania danych i Odbiorcy danych

1. TORPOL może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z TORPOL, w zakresie niezbędnym dla realizacji Usług.

2. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

§9 Pliki Cookies

1. Sklep Internetowy używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Sklepu Internetowego do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu:

3. a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Sklep Internetowy, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

4. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

3. TORPOL stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

4. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Sklepu Internetowego. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (zmienne Local Storage).

5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego;

4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Użytkownik pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu Internetowego itp.

6. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były instalowane na jego urządzeniu, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

1. W przeglądarce Microsoft Edge należy: wybrać z menu głównego pozycję „Ustawienia”, a następnie pozycję „Wyświetl ustawienia zaawansowane” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność i usługi”,

2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”,

3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane”, a potem “Ciasteczka”,

4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”,

5. W przeglądarce Safari: w menu Ustawienia należy wybrać pozycję “Safari”, a następnie w sekcji Prywatność i ochrona wybrać “Blokuj cookies”.

Powyższe sposoby na niewyrażenie zgody mogą ulec zmianie. Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

§10 Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna w Sklepie Internetowym. Na wniosek operatora Sklepu Internetowego, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez Użytkowników ze Strony, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania Sklepu Internetowego (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując poniżej dostępną wtyczkę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje, kody rabatowe oraz informacje o najnowszych kolekcjach do Baleno.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0